Khánh thành nhà văn hóa do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ