Khánh thành cầu dây văng phục vụ dân nghèo Tây Nam Bộ