Huyện Ngọc Hiển (Cà Mau): CĐCS ngoài nhà nước đầu tiên thành lập theo Điều 17 Điều lệ CĐVN