Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội diễn Văn nghệ quần chúng CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2016: 15 đơn vị thi diễn 86 tiết mục