Hoạt động nổi bật trong tuần của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ