Đường Cồn Rừng (Bến Tre) thúc đẩy phát triển KTXH vùng biển Thạnh Phú