Đưa Long An sớm trở thành tỉnh công nghiệp sau năm 2020