Dự án cải thiện sinh kế nông hộ ở Kiên Giang: Hộ nghèo có điều kiện vươn lên