Đồng Tháp: Phân bổ kinh phí từ nguồn hỗ trợ sản xuất lúa và miễn thủy lợi phí