Đồng Tháp: Nhiều hoạt động để cung ứng nông - lâm - thủy sản an toàn