Đồng Tháp: Khoảng 80% tổng lượng xoài tiêu thụ qua kênh thương lái, vựa