Tiền Giang:

Công nhận Lễ hội Trương Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia