Cô giáo Châu Ngọc Lạnh: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”