Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐCS Công ty Cổ phần Nam Việt (An Giang): Vượt khó, duy trì hoạt động