Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần Thơ lãnh ấn tiên phong…