Cán bộ công đoàn An Giang: Học viết báo để phục vụ công tác