Các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng: Phát triển đoàn viên đạt 208,2% kế hoạch năm