Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn tỉnh An Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn lao động