Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4: Gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2017