Bờ biển huyện Kiên Lương (Kiên Giang): Nước biển xâm thực gây xói lở nghiêm trọng