Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Họp mặt tuyên truyền trong đồng bào tôn giáo, dân tộc