Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Họp mặt cán bộ, nguyên cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ