Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiếp cận giảm nghèo theo tư duy mới và gắn với giá trị thực tiễn