Thêm 900.000 lao động nông thôn sẽ được đào tạo nghề