Hà Nội: Những vùng chuyên môn hoá nhờ nông thôn mới