Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

Lên top