Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xuân Hải (ghi) |

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam - nhấn mạnh: Trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng, quân, binh chủng tiến lên hiện đại.

PV: Thưa Thượng tướng, những chính sách an ninh - quốc phòng trong giai đoạn mới được Bộ Quốc phòng xây dựng như thế nào?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Như văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng khẳng định, trong 5 năm qua, đất nước ta giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, toàn diện, nhiều dấu ấn. Một trong những điểm nổi bật là Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

Báo cáo đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược, và đặc biệt có những kết luận về xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm, chiến lược về quốc phòng, chiến lược về quân sự, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Ban hành luật, sửa luật liên quan tới xây dựng an ninh - quốc phòng.

Điều này thể hiện sự kế thừa, đổi mới trong việc Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc được giữ vững; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Kết quả đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Từ thành tựu của nhiệm kỳ khoá XII, trong phương hướng của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền an ninh - quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Chúng ta có tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng - an ninh với đối ngoại, mà còn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội, công an và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng - an ninh.

PV: Thượng tướng có thể cho biết rõ hơn về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Lịch sử gần 91 năm hình thành và phát triển, Đảng ta xác định trong 5 bài học, đầu tiên là giữ vững và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác này phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, công tác cán bộ. Đảng ta đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Bảo vệ nền tảng bằng hai yếu tố “xây” và “chống”, trong đó “xây” là quyết định. Phải bảo vệ cho được nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, thể hiện tính kiên định, đổi mới và kế thừa, phát triển. Từ các thành tựu vừa qua chúng ta khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, là lời tuyên ngôn phản bác các quan điểm sai trái.

Đảng cũng chú ý tới công tác tổng kết, phát triển lý luận, làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, tính khoa học, tính thống nhất, khẳng định con đường chúng ta đi là đúng đắn, góp phần để nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng, bạn bè quốc tế tin tưởng Việt Nam hơn.

Một việc nữa trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chúng ta có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất của nó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Chúng ta có thế trận rộng rãi, nhất là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ vào đường lối, chủ trương của Đảng. Có thể thấy khi đại dịch COVID-19 xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hành động hết sức quyết liệt và Việt Nam là điểm sáng, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

PV: Trong thời gian qua, quân đội đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như thế nào, thưa ông?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Thời gian qua toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu.

Trước hết, đã phấn đấu thực hiện tốt 3 chức năng của quân đội: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cùng cả hệ thống chính trị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống đại dịch để nhân dân có một mùa Xuân thật tươi vui, ấm áp; để Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Chúng ta hướng về đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, với biên giới, biển đảo.

Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ngay trước Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong đó có thông báo nhanh trong toàn quân Nghị quyết, kết quả Đại hội lần thứ XIII để tạo không khí ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới. Tiếp tục đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình huấn luyện chiến đấu, học tập cho bộ đội.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã nói, năm 2020 quân đội đã làm tốt, làm toàn diện các nhiệm vụ thì năm 2021 phải tiếp tục phát huy và giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, giành được nhiều thắng lợi toàn diện hơn, tốt hơn nữa trên tất cả các nhiệm vụ.

PV: Văn kiện trình Đại hội XIII xác định xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xin ông cho biết, Đảng bộ Quân đội sẽ triển khai nhiệm vụ này như thế nào?

- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Chúng ta đã quan tâm xây dựng quân đội ngay từ ngày đầu thành lập và giành nhiều thắng lợi trước các đế quốc có tiềm năng kinh tế, quân sự rất hùng mạnh.

Trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng, quân, binh chủng tiến lên hiện đại. Đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nói xây dựng quân đội hiện đại thì có nhiều yếu tố, nhưng trong đó hai yếu tố cơ bản là “người trước, súng sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khi làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng nhấn mạnh trước hết là yếu tố con người, nhất là về mặt chính trị. Chúng tôi đang tập trung xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước, nhân dân rất quan tâm, thương yêu xây dựng quân đội và tạo mọi điều kiện để xây dựng quân đội. Niềm tin đó củng cố vững chắc, khẳng định rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến quân sự, quốc phòng cũng như xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hướng tới hiện đại trong thời kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn Thượng tướng!

Xuân Hải (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Xuân Hải - Trần Vương |

Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 26.1.

Tuyển Việt Nam đánh bại Dortmund 2-1 tại Mỹ Đình

NHÓM PV |

Tuyển Việt Nam đã đánh bại Dortmund 2-1 trong trận giao hữu quốc tế trên sân Mỹ Đình. Đây là bước chạy đà của thầy trò ông Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022.

Khơi dậy tinh thần yêu nước qua cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng"

HỮU CHÁNH |

Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn của ông Giang Trạch Dân trong thời kỳ lãnh đạo Trung Quốc

Thanh Hà |

Ông Giang Trạch Dân - cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, người lãnh đạo đất nước trong hơn một thập kỷ tăng trưởng kinh tế thần tốc, vừa qua đời ở tuổi 96.

Bí thư TPHCM: Thành phố bị mang tiếng rất nhiều về nạn cướp giật

MINH QUÂN |

TPHCM - Không chấp nhận việc TPHCM bị mang tiếng nhiều về nạn cướp giật, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung lực lượng, cương quyết triệt phá, xử lý nghiêm các loại tội phạm này.

Bộ Tài chính đề xuất ghi âm cuộc tư vấn bán bảo hiểm tại ngân hàng

Hương Nguyễn |

“Toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời hạn ít nhất 5 năm” là điểm đáng chú ý nhất trong Thông tư mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến.

Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Xuân Hải - Trần Vương |

Tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 26.1.