Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Lên top