Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lên top