Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Xuân Hải - Trần Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng trong diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 26.1, tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đọc diễn văn khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hôm nay, trong không khí mùa Xuân, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội.

Theo Thủ tướng, những đảng viên đi dự đại hội là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho niềm tin, sự thống nhất ý chí hành động, quyết tâm, khắc phục khó khăn và đoàn kết cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

“Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc với phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Đại hội chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thủ tướng xúc động nói.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng. Ảnh PV
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh PV

Theo Thủ tướng, Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương những nỗ lực, sự phấn đấu không ngừng, tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách và ý chí khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020, đóng góp quan trọng trực tiếp vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng, cảm ơn sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức cùng đông đảo nhân dân, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cho công tác chuẩn bị cho các dự thảo các văn kiện của đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể nhân dân ta.

“Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết; tình hình quốc tế khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh, thời đại đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ: Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều thành quả quan trọng khá toàn diện, tạo giá trị nhiều mặt, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2011-2020.

Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước.

“Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới và hội nhập phát triển phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, kiên định niềm tin của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết; tình hình quốc tế khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới. Cán bộ đảng viên, và nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh, thời đại đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2011-2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn nặng nề nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Thủ tướng khẳng định: “Với phương châm: “Đoàn Kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với định hướng đúng đắn khát vọng phát triển mạnh mẽ, và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”.

Xuân Hải - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Người dân Thủ đô đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Tùng Giang - Phạm Đông |

Báo Lao Động ghi nhận những ý kiến của nhân dân Thủ đô về niềm tin, sự kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá để phát triển đất nước sẽ được đưa ra tại Đại hội XIII của Đảng.

Kỳ vọng về những định hướng, quyết sách, tạo đột phá cho sự phát triển

Hải Vương |

"Là đại biểu chính thức về dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi đặt niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới" - ông Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tự hào mang theo ý kiến đóng góp của nhân dân tới Đại hội XIII của Đảng

Xuân Hải - Trần Vương |

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội đặt rất nhiều mong mỏi vào kỳ Đại hội lần này. Họ sẽ thảo luận và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Số ca COVID-19 vẫn ở mức hơn 900 ca, còn 29 F0 nặng phải thở oxy

Thùy Linh |

Tối 6.7, theo Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 913 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, giảm 76 ca so với hôm qua (989 ca). Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong.

Chứng khoán: VN-Index thủng đáy 16 tháng, xoá sạch mọi nỗ lực của năm 2022

Đức Mạnh |

Hàng loạt cổ phiếu trụ hôm nay (6.7) bị mang ra "xả" khiến thị trường lao dốc không phanh. Chỉ số  chứng khoán VN-Index chính thức tạo đáy mới trong 2022 và thủng vùng hỗ trợ 1.160 điểm.

Từ Lào Cai vào Long An để sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”

An Long |

Long An - Qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm “việc nhẹ, lương cao” theo môi giới qua mạng xã hội.

Chơi thiếu người, U19 Việt Nam thắng dễ U19 Brunei 4-0

AN NGUYÊN |

Dù phải thi đấu với 10 cầu thủ ở những phút cuối trận nhưng U19 Việt Nam vẫn có được chiến thắng 4-0 trước U19 Brunei.

Người dân Thủ đô đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Tùng Giang - Phạm Đông |

Báo Lao Động ghi nhận những ý kiến của nhân dân Thủ đô về niềm tin, sự kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá để phát triển đất nước sẽ được đưa ra tại Đại hội XIII của Đảng.

Kỳ vọng về những định hướng, quyết sách, tạo đột phá cho sự phát triển

Hải Vương |

"Là đại biểu chính thức về dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi đặt niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới" - ông Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương đã trả lời phỏng vấn của báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tự hào mang theo ý kiến đóng góp của nhân dân tới Đại hội XIII của Đảng

Xuân Hải - Trần Vương |

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội đặt rất nhiều mong mỏi vào kỳ Đại hội lần này. Họ sẽ thảo luận và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để đưa đất nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.