Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump và Clinton trực tiếp đi bầu cử và động viên các cử tri