Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump chấp nhận bỏ 25 triệu đô dàn xếp kiện cáo nóng nhất hôm nay