Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai tên cướp tức điên vì đập mãi kính không vỡ