Gây sự nhầm võ sư, nhóm thanh niên bị đánh bầm dập