VinaPhone thay đổi quy trình cung cấp dịch vụ nhằm bảo vệ khách hàng