Touch LAI 504: Cấu hình mạnh và màn hình lớn hấp dẫn người dùng