Thiết kế màn hình cong chính là nguyên nhân “giết chết” Note 7?