Sau “táo Tàu”, đến lượt “táo Mỹ” phát nổ gây bỏng cấp độ 3?