Samsung đang chạm tự ái và khẳng định sức mạnh “vua”?