Phần trả lời đầy kinh ngạc của Robot Sophia khi đến Việt Nam

Robot công dân đầu tiên - Sophia xuất hiện sáng nay tại Hà Nội
Robot công dân đầu tiên - Sophia xuất hiện sáng nay tại Hà Nội