Nông cụ “Made in Ông Hát”

Sử dụng máy phun thuốc sâu do anh Hát chế tạo trên đồng ruộng. Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Sử dụng máy phun thuốc sâu do anh Hát chế tạo trên đồng ruộng. Ảnh: TIẾN NGUYỄN
Sử dụng máy phun thuốc sâu do anh Hát chế tạo trên đồng ruộng. Ảnh: TIẾN NGUYỄN