Người trẻ bỏ Facebook với tốc độ nhanh hơn dự kiến