Người sử dụng điện sẽ thanh toán hóa đơn điện bằng điện thoại

TCty Điện lực Miền Nam là đơn vị có nhiều nỗ lực, sáng kiến, chương trình phục vụ khách hàng
TCty Điện lực Miền Nam là đơn vị có nhiều nỗ lực, sáng kiến, chương trình phục vụ khách hàng