Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm 2020, 50% hộ gia đình ở thành phố không dùng tiền mặt