Năm 2020, 50% hộ gia đình ở thành phố không dùng tiền mặt