Huawei chạy đua R&D với Apple, nuôi tham vọng soán ngôi trong Top 3