Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm qua môi trường internet tăng hơn 250%