Đến lượt Samsung Galaxy S7 edge thành “ngọn đuốc” khi sạc đêm