Đặt trước iPhone 7 “đại gia”, giá 1 triệu USD. Bạn có dám?