Công bố 31 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách mảng KHCN

Kiểm tra thông tin điện tử tại điểm tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả cải cách hành chính tại Gia Lai. Ảnh: PV
Kiểm tra thông tin điện tử tại điểm tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả cải cách hành chính tại Gia Lai. Ảnh: PV
Kiểm tra thông tin điện tử tại điểm tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả cải cách hành chính tại Gia Lai. Ảnh: PV