"Can thiệp" để lên bục vinh quang ở đua xe công thức 1 như thế nào?

Đường đua Baku (Azerbaijan).
Đường đua Baku (Azerbaijan).
Đường đua Baku (Azerbaijan).
Lên top